Ulgę prorodzinną można rozliczyć w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.
Kwotę odliczenia podatnik wykazuje się w dołączanym do zeznania załączniku PIT-O (poz. 34-36 części C). W poz. 34 należy wpisać liczbę dzieci, zaś w poz. 35 i 36 kwoty odliczeń dokonywane przez podatnika lub jego małżonka. Ponadto w części E załącznika PIT-O należy wpisać dane dzieci oraz za jakie miesiące przysługuje odliczenie.
Za każdy miesiąc można odliczyć od podatku 92,67 zł na każde dziecko. Jeśli jednak w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja rodziny zastępczej lub sprawowana opieka prawna, każdemu z podatników przysługuje odliczenie 3,09 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
Ulga dotyczy łącznie obojga rodziców czy opiekunów. Kwotę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.
Nie ma obowiązku dołączania do zeznania podatkowego jakichkolwiek dokumentów dokumentujących uprawnienie do ulgi. Jednak warto gromadzić te dokumenty, gdyż w przypadku takiej prośby ze strony organu podatkowego podatnik jest zobowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. Może to być m.in. odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą lub zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
Podstawa prawna
Art. 27f ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).