Właściciele ciężarówek nie mają obowiązku składania deklaracji na podatek od środków transportowych, jeśli pojazd jest zwolniony z podatku.
Po nabyciu środka transportowego, a więc np. ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, właściciel ma obowiązek złożyć deklarację na podatek od środków transportowych. Na przesłanie deklaracji do urzędu gminy podatnik ma 14 dni od dnia nabycia. Obowiązek podatkowy powstaje natomiast od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany w Polsce, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązki te wynikają z art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613).
Jeśli jednak podatnik posiada pojazd, który jest zwolniony z podatku od środków transportowych, to nie ma obowiązku składania deklaracji. Informację o niewykazywaniu pojazdu zwolnionego z podatku zawierają również wzory deklaracji obowiązujące np. w Warszawie lub Poznaniu. Podatnik musi więc wykazać w niej jedynie środki transportowe opodatkowane.
Zgodnie z art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z podatku od środków transportowych np. pojazdy specjalne i zabytkowe. Ustawa daje również uprawnienia do wprowadzenia innych zwolnień z podatku. W tym celu rada gminy lub miasta musi podjąć stosowną uchwałę.