Ostatnia nowelizacja ustawy o VAT z 18 marca 2011 r. wprowadziła wiele regulacji dotyczących kas fiskalnych. Przepisy te, które wejdą w życie 1 września 2011 r., regulują nowe procedury badań spełnienia przez kasy rejestrujące określonych funkcji.

– Zmiany w zakresie kas wpłyną przede wszystkim na obowiązki producentów krajowych, importerów oraz podmiotów dokonujących ich wewnątrzwspólnotowego nabycia – mówi Michał Galejczuk, menedżer w Mazars Audyt.

Uzyskanie potwierdzenia

W świetle nowych przepisów podmioty te będą zobowiązane do uzyskania od prezesa Głównego Urzędu Miar potwierdzenia, że zbywane przez nie kasy spełniają odpowiednie funkcje, kryteria i warunki techniczne. Obecnie organem właściwym w tym zakresie jest minister finansów. Z tego tytułu pobierana będzie również opłata uzależniona od zakresu i czasu trwania wykonywanych czynności, stawek godzinowych za czas pracy pracowników urzędu miar oraz kosztów badań wykonywanych w celu wydania decyzji.

– Niespełnienie przez kasy fiskalne wymagań technicznych będzie wiązało się dla podmiotów wprowadzających je do obrotu z konsekwencjami finansowymi, tj. nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 5 tys. zł – wskazuje Michał Galejczuk.

Rezultatem wprowadzanych zmian będzie przede wszystkim podział kompetencji w zakresie kas fiskalnych pomiędzy prezesa Głównego Urzędu Miar oraz ministra finansów.

– Kwestie techniczne przypisane zostaną temu pierwszemu. Natomiast ten drugi właściwy będzie do wydawania odnoszących się do podatników przepisów wykonawczych w kwestiach organizacyjnych – podsumowuje nasz rozmówca.

Potwierdzenia wydane przez ministra finansów przed 1 września 2011 r. będą obowiązywały do dnia w nich określonego, a sprawy przez niego wszczęte i niezakończone do 31 sierpnia 2011 r. będą musiały zostać przekazane prezesowi Głównego Urzędu Miar.

Serwisowanie kas

Jak podkreśla Piotr Paszek, kierownik zespołu ds. VAT i akcyzy ECDDP, producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrz-wspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących, którzy uzyskają potwierdzenie prezesa Głównego Urzędu Miar, od 1 września 2011 r. będą musieli spełnić dodatkowe wymogi. I tak będą zobowiązani do:

● zorganizowania serwisu kas rejestrujących dokonującego przeglądów technicznych kas;

● zamieszczania w dokumentach obowiązkowo dołączanych do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu deklaracji, według ustalonego wzoru, o spełnieniu przez dostarczaną kasę wymaganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych oraz zgodności z egzemplarzem wzorcowym kasy, która była podstawą do wydania potwierdzenia.

● Sprzedawca kas będzie zobowiązany przekazać jej użytkownikowi aktualny wykaz uprawnionych podmiotów, które prowadzą serwis kas wraz z adresami punktów, w których są wykonywane usługi serwisowe, w tym przeglądy techniczne kas – podkreśla Piotr Paszek.

Nas rozmówca wskazuje, że dotychczas wielu użytkowników kas rejestrujących miało wątpliwości odnośnie do tego, jaki podmiot jest uprawniony do dokonywania serwisu kas rejestrujących. Po wprowadzeniu w życie opisanych zmian użytkownicy kas uzyskają przy jej zakupie pełne i kompleksowe informacje o miejscu jej serwisowania.