Podatnik mieszkający w Polsce został powołany na stanowiska dyrektora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze. W związku z wykonywaniem czynności określonych w umowie ze spółką cypryjską w ramach pełnienia funkcji dyrektora, w tym za zarządzanie spółką i działanie w imieniu spółki na zasadach określonych w akcie założycielskim, spółka cypryjska wypłaca wynagrodzenie. Czy dochód podatnika z wynagrodzenia otrzymywanego od spółki cypryjskiej będzie opodatkowany w Polsce?

Przy rozliczeniu dochodu polskiego rezydenta podatkowego z tytułu wynagrodzenia otrzymanego od spółki cypryjskiej zastosowanie będą miały przepisy ustawy o PIT oraz umowy z 4 czerwca 1992 r. zawartej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1993 r. nr 117, poz. 523).

Stosownie do art. 16 umowy wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim umawiającym się państwie.

Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, w tym wypadku jest to tzw. metoda wyłączenia z progresją. Stosownie do tej metody, jeżeli podatnik, który jest polskim rezydentem, osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami dwustronnej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska będzie zwalniać taki dochód lub majątek z opodatkowania.

Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem tej umowy dochód lub majątek będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie jest zwolniony z podatku w tym państwie, wówczas to państwo może jednak przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę dochód lub majątek zwolniony z opodatkowania.

Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że dochód podatnika uzyskany na Cyprze jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Przy czym jeżeli podatnik uzyskałby inne dochody w danym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Cyprze powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu.

Obliczanie stopy procentowej

S% = Pc/Dc x 100

gdzie:

S% – stopa procentowa

Pc – podatek od całości dochodu

Dc – dochód całkowity

Podstawa prawna

Art. 27 ust. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).