Określenie miejsca świadczenia usług reklamowych, czyli ich opodatkowania VAT, zależy od tego, czy usługobiorcą jest podatnik, czy osoba niebędąca podatnikiem.
Podatniczka zamierza świadczyć usługi reklamowe.
– Czy należy rozliczać podatek od towarów i usług – pyta pani Alina z Malborka.
Definicję podatnika dla celów ustalania miejsca świadczenia reguluje art. 28a ustawy o VAT. Elżbieta Staszkiewicz, ekspert podatkowy w KPMG, biuro w Katowicach, wyjaśnia, że podatnikami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności, zarówno na terenie kraju, jak i poza nim. Podatnikami są również osoby prawne, które nie spełniają tego warunku, lecz są zidentyfikowane dla potrzeb podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej.
– W przypadku świadczenia usług reklamy na rzecz podmiotu będącego podatnikiem, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, w którym nabywca ma siedzibę (stałe miejsce zamieszkania), względnie stałe miejsce prowadzenia działalności – wyjaśnia Elżbieta Staszkiewicz.
Natomiast – jak dodaje nasza rozmówczyni – gdy odbiorcą usług reklamowych jest podmiot nieposiadający statusu podatnika, usługi są opodatkowane w miejscu, w którym usługodawca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania.
– Ustawodawca przewidział również szczególną zasadę ustalania miejsca opodatkowania usług reklamowych – ostrzega Elżbieta Staszkiewicz.
Przewiduje ona, że gdy odbiorcą usług reklamowych jest podmiot niebędący podatnikiem, który ma siedzibę (stałe miejsce zamieszkania) lub miejsce zwykłego pobytu poza UE, usługi reklamowe są opodatkowane w miejscu, gdzie podmiot ten posiada siedzibę (stałe miejsce zamieszkania), względnie miejsce zwykłego pobytu.
Podstawa prawna
Art. 28a, 28l ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).