Spółka cywilna nie będzie podatnikiem podatku od nieruchomości.
Podatnikami mogą być właściciele albo samoistni posiadacze nieruchomości lub obiektów budowlanych, a także użytkownicy wieczyści gruntów. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, takie jak spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Także spółka cywilna zaliczana jest do spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednak przyznanie jej statusu podatnika podatku od nieruchomości jest kwestionowane.
W odróżnieniu od handlowych spółek osobowych spółka cywilna nie posiada zdolności prawnej, co oznacza, że nie może być podmiotem praw i obowiązków na gruncie prawa cywilnego. Faktycznie, spółka cywilna jest umową nazwaną uregulowaną w kodeksie cywilnym i tylko wyjątkowo przyznaje jej się status podmiotowy, co ma miejsce np. na gruncie ustawy o VAT. Oznacza to, że spółka cywilna, jako że nie może być ani właścicielem, ani posiadaczem samoistnym, ani użytkownikiem wieczystym, nie jest również podatnikiem podatku od nieruchomości. Będą natomiast nimi jej wspólnicy posiadający tytuł prawny do nieruchomości lub obiektów budowlanych.
Zobowiązanie podatkowe powstanie z chwilą doręczenia każdemu ze wspólników decyzji ustalającej. Doręczenie powinno nastąpić według przepisów o doręczaniu pism osobom fizycznym, a więc w mieszkaniu lub w miejscu pracy wspólników. Doręczenie decyzji w siedzibie spółki, bądź w miejscu prowadzenia działalności będzie bezskuteczne. Wspólnicy spółki, cywilnej w przeciwieństwie do wspólników handlowych spółek osobowych nie składają rocznej deklaracji w terminie do 15 stycznia. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, jeżeli są współwłaścicielami albo nieruchomość lub obiekt budowlany znajduje się w ich wspólnym posiadaniu.
Podstawa prawna
Art. 2–6 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).