Od przychodu wypłacanego z umowy-zlecenia płatnik musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Studentka rozpoczęła pracę na podstawie umowy-zlecenia na infolinii operatora telekomunikacyjnego.
– Czy firma pobierze od mojego wynagrodzenia podatek – pyta pani Paulina z Warszawy.
Od umowy-zlecenia stanowiącej dochód z działalności wykonywanej osobiście wylicza się zaliczkę na podatek. Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego „Pama”, wyjaśnia, że należy to zrobić w następujący sposób.
Reklama
Pomniejszamy uzyskany przychód o składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez zleceniobiorcę (jeżeli umowa podlega oskładkowaniu). Od tak wyliczonego przychodu naliczamy koszty uzyskania przychodu, które zwykle stanowią 20 proc. tej wartości. Jeśli jednak wchodzą w grę prawa autorskie z tytułu tej umowy, to koszty wynoszą 50 proc. Po odjęciu od przychodu pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne kosztów uzyskujemy dochód, od którego wyliczamy skumulowany podatek w wysokości 18 proc. tej kwoty.
Podatek podlegający wpłacie do urzędu skarbowego jest jeszcze pomniejszany o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (jeśli taka występuje), która stanowi 7,75 proc. podstawy opodatkowania.
– Zwykle podatek ten pobiera i płaci zleceniodawca będący płatnikiem. Zleceniobiorca płaci sam podatek, gdy nie ma płatnika, np. zleceniodawcą jest podmiot mający siedzibę i miejsce działalności za granicą – podkreśla Paweł Małecki.
Ekspert wskazuje, że umowa-zlecenia wykonywana przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na rzecz innej osoby prywatnej nie stanowi przychodu z działalności wykonywanej osobiście, lecz przychód z innych źródeł. Wtedy nie ma płatnika, a dochód rozlicza się dopiero w rozliczeniu rocznym. Od 4 kwietnia 2011 r. – jak dodaje Paweł Małecki – można (ale nie trzeba) wpłacać w takiej sytuacji zaliczki na podatek w roku podatkowym i stosować również 20-proc. koszty.
20 proc. wynoszą koszty uzyskania przychodu z umowy-zlecenia
Podstawa prawna
Art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).