Podatniczka świadczy usługi najmu. Dokonuje też refakturowania tych usług.

– Jaką stawkę VAT należy w takim przypadku zastosować – pyta pani Paulina z Tarnowa.

Po ostatnim orzeczeniu NSA dotyczącym kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu i konieczności włączania tych kosztów do podstawy opodatkowania w leasingu warto zwrócić uwagę na inne konsekwencje tego wyroku. Zagadnienia wymagające przemyślenia pojawiają się także m.in. w obszarze wynajmu nieruchomości.

Hanna Kozłowska, ekspert w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów w Poznaniu, zauważa, że kwestia ta pojawiała się w najnowszym wyroku NSA z 25 stycznia 2011 r. (sygn. akt I FSK 983/09), w którym sąd odniósł się do kwestii refakturowania kosztów ubezpieczenia lokalu stanowiącego przedmiot najmu. Z orzeczenia płynie wniosek, że refakturowane koszty ubezpieczenia, jako usługi związanej z najmem, powinny zwiększać podstawę opodatkowania VAT. Nie będą więc objęte zwolnieniem z tego podatku.

Sąd orzekł, że koszt usługi ubezpieczenia przerzucany na najemcę nieruchomości stanowi składnik podstawy opodatkowania VAT. Tym samym do całej kwoty należnej z tytułu najmu (łącznie z kwotą za ubezpieczenie) powinna być stosowana jedna (podstawowa) stawka podatkowa. W ocenie sądu nie można sztucznie wyodrębniać spośród kompleksowej usługi najmu określonych czynności (takich jak ubezpieczenie) wyłącznie w celu korzystniejszego ich opodatkowania lub skorzystania ze zwolnienia.

– W omawianym orzeczeniu NSA, odwołując się do pojęcia świadczeń kompleksowych, podkreślił, że wszelkie czynności, które z uwagi na ich charakter należy uznać za uzupełniające dla czynności głównej, winny być opodatkowane na zasadach obowiązujących w przypadku opodatkowania czynności głównej – tłumaczy Hanna Kozłowska.

Ekspert dodaje, że konsekwencje tego wyroku są istotne dla podmiotów wynajmujących lokale. Co do zasady bowiem, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, usługi ubezpieczenia są zwolnione z VAT.

Tymczasem uznanie, że refakturowanie kosztów ubezpieczenia przedmiotu najmu nie stanowi odrębnej usługi, lecz powinno być traktowane jako część usługi najmu, powoduje konieczność naliczenia VAT.

Tym samym refakturowanie usług ubezpieczeniowych, jeśli następuje w związku ze świadczeniem usługi najmu, powinno być opodatkowane stawką podstawową właściwą dla najmu jako usługi głównej (nie może więc korzystać ze zwolnienia).

23 proc. wynosi stawka VAT na usługi wynajmu

Podstawa prawna

Art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).