Z chwilą zwrotu opodatkowanej zaliczki sprzedawca może wystawić fakturę korygującą.
W rozpatrywanej sprawie podatnik zawarł ze spółką umowę o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym związanym z eksploatacją odcinka autostrady.
Spółka dokonała też przedpłaty na poczet czynszu za dzierżawę. Po wygaśnięciu umowy podatnikowi i spółce nie przysługiwały względem siebie żadne roszczenia wynikające z tej umowy z oprócz roszczeń z tytułu przedpłaty na poczet czynszu dzierżawnego. Kwestia zwrotu tej przedpłaty skutkowała wystawieniem przez podatnika faktury korygującej. Jednak w dniu wystawienia tej faktury nie doszło do zwrotu przedpłaty, a należności pieniężne z tego tytułu zostały rozliczone dopiero poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności podatnika i spółki.
Zdaniem dyrektora izby skarbowej fakturę korygująca można było wystawić w momencie zwrotu przedpłaty.
Zarówno sąd pierwszej instancji, jak i Naczelny Sąd Administracyjny uznał rację fiskusa. Sąd powołał się na przepisy wykonawcze do ustawy o VAT. Przepisy te określają, że wystawienie faktury korygującej jest uzależnione m.in. od zwrotu przedpłaty podlegającej opodatkowaniu. Tym samym podatnik nie ma prawa do swobodnego wystawiania faktur korygujących oraz skutecznego korygowania deklaracji VAT-7, co wpływa na wysokość odprowadzanego podatku.
Wyrok jest prawomocny
SYGN. AKT I FSK 425/10