Z chwilą zwrotu opodatkowanej zaliczki sprzedawca może wystawić fakturę korygującą.
W rozpatrywanej sprawie podatnik zawarł ze spółką umowę o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym związanym z eksploatacją odcinka autostrady.
Spółka dokonała też przedpłaty na poczet czynszu za dzierżawę. Po wygaśnięciu umowy podatnikowi i spółce nie przysługiwały względem siebie żadne roszczenia wynikające z tej umowy z oprócz roszczeń z tytułu przedpłaty na poczet czynszu dzierżawnego. Kwestia zwrotu tej przedpłaty skutkowała wystawieniem przez podatnika faktury korygującej. Jednak w dniu wystawienia tej faktury nie doszło do zwrotu przedpłaty, a należności pieniężne z tego tytułu zostały rozliczone dopiero poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności podatnika i spółki.