Podatnik VAT popełnił błąd i wykazał w zgłoszeniu celnym VAT w nieprawidłowej wysokości.

– Czy i na jakich zasadach organ celny naliczy w takiej sytuacji odsetki – pyta pan Sławomir z Wołomina.

Jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Niestety w opisanej sytuacji odsetki zostaną naliczone.

Piotr Liss, doradca podatkowy, parter w KZWS RSM International, wyjaśnia, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2011 r. naczelnik urzędu celnego został zobowiązany do poboru odsetek od różnicy pomiędzy podatkiem wykazanym przez podatnika w zgłoszeniu celnym a podatkiem należnym określonym na podstawie wydanej decyzji.

– Wysokość odsetek liczona jest od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych i naliczone będą w wysokości odpowiadającej odsetkom ustawowym od zaległości podatkowych – mówi Piotr Liss.

Regulacja ta dotyczy przede wszystkim takich sytuacji, jak nielegalne wprowadzenie towarów lub wyprowadzenia towarów spod dozoru celnego.

– Niestety rykoszetem przepis bije także w podatników, którzy zadeklarowali import, przy czym popełnili błędy w zgłoszeniu celnym – wskazuje nasz rozmówca.

Dla takich podatników wprowadzone przepisy przewidują jednak pewną ulgę.

– Odsetek nie nalicza się bowiem od zobowiązań, które nie powstały na skutek zaniedbania lub świadomego działania – podkreśla Piotr Liss.

Oczywiście w praktyce interpretacja tych definicji może być odmienna po stronie podatników i organów, co prowadzić będzie do licznych sporów.

Ekspert przypomina, że przed nowelizacją przepisów ustawy o VAT organy celne naliczały odsetki, jednak postępowanie to budziło wątpliwości podatników. Dlatego ustawodawca postanowił uregulować to zagadnienie wprost w ustawie. Wprowadzone rozwiązanie jest analogiczne do tego, jakie występuje w przepisach celnych.

13 proc. wynoszą obecnie odsetki od zaległości podatkowych

Podstawa prawna

Art. 37 ust. 1a i 1b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).