Podatnik nie ma obowiązku przechowywania faktur na zakup materiałów budowlanych, na podstawie których uzyskał zwrot części VAT.
Zwrot części podatku od towarów i usług zawartego w cenie materiałów budowlanych przysługuje osobom fizycznym na podstawie wniosku złożonego w urzędzie skarbowym. Konieczne jest dołączenie do niego kopii faktur dokumentujących poniesione wydatki. Podatnicy mają wątpliwości, czy faktury te należy przechowywać tak jak inne dokumenty podatkowe przez pięć lat.
– Zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych nie jest podatkiem – wyjaśnia Tomasz Bełdyga, radca prawny i dyrektor w firmie doradczej KPMG.
Stanowi wyłącznie rekompensatę pieniężną dla osób realizujących inwestycje mieszkaniowe, której wysokość uzależniona jest od kwoty VAT zapłaconej przy nabyciu materiałów budowlanych.
Jak podkreśla ekspert, oznacza to, że do takiego zwrotu nie stosuje się wymogów dotyczących okresu przechowywania dokumentów (faktur) przewidzianych w par. 21 obecnego rozporządzenia ministra finansów regulującego przechowywanie faktur VAT, Ordynacji podatkowej ani innych przepisach podatkowych.
Tomasz Bełdyga zwraca uwagę, że do wniosku o zwrot trzeba załączyć kopie faktur, na podstawie których wyliczona jest kwota zwrotu, i kopie te zostają w posiadaniu organu podatkowego.
– Dodatkowo w praktyce organy podatkowe dokonujące wypłaty zwrotu dokładnie sprawdzają złożony wniosek przez weryfikację załączonych kopii faktur, wzywanie wnioskodawców w celu przedstawienia oryginalnych faktur, kontrole krzyżowe u wystawców itp. – wskazuje ekspert.
Procedura ta zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) może trwać do czterech miesięcy.
Weryfikacja wniosku ma w założeniu nie tylko zapobiegać wyłudzaniu nienależnych zwrotów, lecz także prowadzi do zebrania przez organ podatkowy wystarczającej dokumentacji dotyczącej dokonanego zwrotu, tak aby organ ten mógł w razie potrzeby uzyskać dostęp do wszelkich danych zawartych w tych dokumentach, nawet jeśli wnioskodawca już ich nie posiada.
– Wnioskodawca po otrzymaniu zwrotu nie musi przechowywać faktur, na podstawie których go uzyskał – podsumowuje Tomasz Bełdyga.
Wypłacona inwestorowi kwota nie podlega późniejszej kontroli fiskusa w toku postępowania podatkowego.
Faktury za remont mogą jednak przydać się przy sprzedaży mieszkania lub domu. Na ich podstawie przychód ze zbycia można pomniejszyć o poniesione koszty.
Ważne!
Do wniosku o zwrot dołącza się kopie faktur oraz tytuł prawny do remontowanej nieruchomości albo pozwolenie na budowę – przy inwestycji wymagającej takiego pozwolenia