Wynajmowanie pracowników pomiędzy pracodawcami staje się coraz częstszą praktyką.

Zdaniem Pawła Greszty, doradcy podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, koszty związane z wynagrodzeniem wypłacanym wynajmowanym pracownikom będą rozliczane w ten sam sposób, jakby firma płaciła wynagrodzenie własnym pracownikom.

– Wynika to z tego, że treścią umowy najmu pracownika jest świadczenie pracy, a zasady zatrudnienia podlegają identycznym regułom jak zasady wykonywania pracy w ramach każdego stosunku pracy – dodaje ekspert.

Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) stwarza możliwość, aby za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie pracodawca mógł udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Umowa zawarta między pracodawcami, wynajmującym i najmującym pracownika, może dowolnie kształtować formę świadczenia pracy przez wynajmowanego pracownika.

W opinii Pawła Greszty koszty będą więc stanowić wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne. Do kosztów firma, która wynajmuje pracowników od fundacji czy stowarzyszenia, będzie mogła również zaliczyć innego rodzaju świadczenia, jak np. związane z bezpieczeństwem i higieną pracy czy też delegacjami.

Ważne!

Warunkiem wynajęcia pracownika pozostającego w stosunku pracy z pierwszym pracodawcą jest wyrażenie zgody przez pracownika na piśmie na świadczenie pracy u innego pracodawcy