Od 1 stycznia 2010 r. zmieniły się zasady stosowania zwolnień z podatku od towarów i usług przez firmy szkoleniowe. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwolnione z VAT są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Stanowisko profiskalne

Zdaniem organów podatkowych zwolnienie to może zostać przyznane, tylko gdy dana jednostka świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowywania równocześnie. Jednostkom, które świadczą usługi tylko w zakresie kształcenia, bez wychowania, przyznaje się zwolnienie na podstawie art. 43 ust.1 pkt 29 ustawy o VAT albo odmawia się prawa do zwolnienia w ogóle.

Zdaniem ekspertów taka interpretacja przepisów jest nie tylko nielogiczna, ale również sprzeczna z Dyrektywą 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Idąc tym tropem, należałoby uznać, że np. zwolnieniu z VAT podlegają wyłącznie usługi w zakresie opieki medycznej świadczone równocześnie przez lekarzy i lekarzy dentystów, natomiast lekarz działający bez towarzystwa dentysty lub odwrotnie nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia.

– Dotychczas na rynku usług medycznych nie zaobserwowano tendencji tworzenia duetów lekarsko-dentystycznych powodowanych chęcią utrzymania zwolnienia z VAT – podkreśla Piotr Karwat, radca prawny w Chadbourne & Parke LLP.

Absurdalne interpretacje

Nietrudno się domyślić, że sytuacja wykreowana przez resort finansów prowadzi do absurdu.

– Jak można wychowywać podczas kursów językowych lub specjalistycznych szkoleń technicznych – pyta Michał Gawryszczak, dyrektor zarządzający w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych.

Problem rodzi się także w szkoleniu osób dorosłych, które są już wychowane. Taka interpretacja przepisów uniemożliwia przyznanie zwolnienia szkoleniom dla osób dorosłych.

Niektóre firmy nie mogą liczyć na zwolnienie, bo art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT wymaga od nich posiadania stosownej akredytacji. Część firm spełnia warunki do jej uzyskania, ale proces jej otrzymania jest długotrwały.

Akredytację mogą uzyskać placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Stanowi ona potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewnienia wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej jednostki.

– Co z tego, że podmiot otrzyma akredytację za rok, skoro teraz będzie płacił podatek. Jego usługi będą mniej konkurencyjne. Do tego czasu zdąży zniknąć z rynku – ostrzega Tomasz Koproń z Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Pamiętać należy również, że akredytacja jest przyznawana na każdą usługę oddzielnie. Wprowadzając nowy produkt szkoleniowy, znów trzeba czekać rok na akredytację.