Sam interes publiczny nie uzasadnia zwolnienia z VAT wszystkich usług o charakterze edukacyjnym.
W interpelacji skierowanej do Ministerstwa Finansów posłowie stwierdzili, że zwolnieniem z VAT powinny być objęte również usługi świadczone przez placówki pozaszkolne, m.in. z zakresu treningu pamięci, szybkiego czytania, prowadzenia korepetycji i kursów przygotowawczych do egzaminów. Ich świadczenie leży bowiem w interesie publicznym, a dyrektywa VAT zakłada stosowanie zwolnienia wobec podmiotów świadczących usługi w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży, o ile jest to związane z istnieniem interesu publicznego.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21769/11) zwróciło uwagę, że samo istnienie interesu publicznego nie jest wystarczające do zastosowania zwolnienia z VAT do określonych czynności.
Resort pokreślił, że przy określaniu zakresu zwolnień z VAT usług kształcenia (art. art. 43 ust. 1 pkt 26 – 29 ustawy o VAT) uwzględnione zostały przepisy art. 132 ust. 1 lit. i–j dyrektywy 2006/112/WE. Zwolnienia te mają charakter przedmiotowo-podmiotowy. Ministerstwo Finansów poinformowało, że adresowane są one do podmiotów prawa publicznego. Jednak w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy wskazano, że zwolnieniu podlegają również czynności w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży wykonywane przez inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.
Na tej podstawie zwolnieniem w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT objęto usługi (w zakresie kształcenia i wychowania) świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty – zarówno publiczne, jak i niepubliczne – uznając, że niepubliczne jednostki systemu oświaty mają cele podobne do jednostekpublicznych.
Zdaniem Ministerstwa Finansów wprowadzenie przepisu, który zwalniałby wszystkie usługi w zakresie edukacji, niezależnie od statusu podmiotu świadczącego te usługi, spowodowałoby, że zwolnienie miałoby charakter wyłącznie przedmiotowy, do czego brak jest uzasadnienia w świetle przepisów dyrektywy.
23 proc. wynosi stawka VAT na usługi edukacyjne, które nie są zwolnione z podatku