Wiele osób pożycza pieniądze innym np. na uruchomienie biznesu, zakup nieruchomości czy inne zakupy konsumpcyjne.

O ile z podpisaniem umowy pożyczki wiąże się obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) powyżej określonej kwoty, to nie każdy zdaje sobie sprawę, że odsetki są obciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Przychód z odsetek

Odsetki są opodatkowane 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Jak mówi Grzegorz Grochowina, ekspert w KPMG, podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Oznacza to, że nie można odliczyć np. zapłaconego PCC od umowy pożyczki czy też ewentualnych kosztów dojazdu do pożyczkobiorcy w celu podpisania umowy.

Marzanna Pydyn, konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, podkreśla, że w sytuacji gdy udzielana pożyczka jest przedmiotem działalności gospodarczej pożyczkodawcy, stanowi wówczas przychód z tej działalności gospodarczej, a nie z kapitałów pieniężnych.

Rozliczenie firmy

Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku od przychodów z odsetek oraz złożenia deklaracji rocznej o podatku ryczałtowym mają podmioty, którym została powierzona funkcja płatnika.

Grzegorz Grochowina wyjaśnia, że rolę płatnika pełnią m.in. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

Jeśli zatem pieniądze zostały pożyczone osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w związku z tą działalnością, to ma ona obowiązek pobrać ten podatek od kwoty wypłacanych odsetek.

– Kwotę podatku przedsiębiorca powinien przekazać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego według jego miejsca zamieszkania. Ma również obowiązek przesłać do końca stycznia następnego roku deklarację PIT-8AR – dodaje Marzanna Pydyn.