Podatniczka od miesiąca prowadzi działalność gospodarczą. Wielu jej klientów rozlicza się za wykonane usługi, wpłacając najpierw zaliczkę.

– Czy taka forma płatności wpływa na rozliczenie VAT – pyta pani Jagoda z Mławy.

Tak. Ustawa o VAT przewiduje szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, np. w postaci zaliczki. W takim przypadku – jak wyjaśnia Konrad Staniec, konsultant podatkowy w Parulski i Wspólnicy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zaliczki, w wysokości odpowiadającej jej kwocie.

– Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę, oprócz konieczności rozliczenia podatku za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, musi wystawić fakturę dokumentującą otrzymanie zaliczki, czyli tzw. fakturę zaliczkową – podpowiada Konrad Staniec.

Ekspert dodaje, że fakturę taką należy wystawić nie później niż siódmego dnia od otrzymania zaliczki. Należy pamiętać, że w przypadku otrzymania kilku zaliczek, wobec każdej z nich osobno powstaje obowiązek podatkowy oraz wymóg udokumentowania fakturą. Ponadto na kolejnych wystawianych fakturach muszą się znaleźć informacje identyfikujące poprzednie zaliczki (daty i numery faktur, suma kwot otrzymanych wcześniej).

– Po stronie nabywcy wpłata zaliczki wpływa na kwotę i moment odliczenia VAT – ostrzega Konrad Staniec.

Zasadą jest, że prawo od obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzenia towarem lub wykonania usługi w kwocie wynikającej z otrzymanych faktur. Przy zaliczce nabywca może odliczyć podatek naliczony wcześniej, tj. w miesiącu, w którym otrzymał fakturę. Prawo to obejmuje jedynie kwotę zaliczki, która została udokumentowana fakturą i zapłacona.

Co ważne – jak podkreśla Konrad Staniec – te zasady dotyczą nie tylko zaliczek w formie zapłaty gotówkowej, ale także dokonanych jako przelewy bezgotówkowe lub potrącenia wierzytelności.

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).