Nie tylko na podstawie faktur można dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Podatnik zamierza w sezonie letnim prowadzić działalność gospodarczą. Będzie prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów.
– Czy tylko faktura będzie podstawą dokonywania zapisów w księdze – pyta pan Kamil z Kłodzka.
Nie. Paragraf 13 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) informuje, co może być dowodem księgowym. Paweł Małecki, doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama, cytuje, że dowodami pozwalającymi ująć koszt podatkowy są: faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące lub inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.
– Inny dowód musi zawierać co najmniej: wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy; datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy; przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych; podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych – wymienia Paweł Małecki.
Innymi dowodami mogą być też m.in.: dzienne zestawienia dowodów sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem; noty księgowe; dowody przesunięć; dowody opłat pocztowych i bankowych; inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat.
– Dowód poniesienia kosztów może sporządzić też sam podatnik prowadzący księgę – podpowiada Paweł Małecki.
Dowód ten, zwany dowodem wewnętrznym, może jednak dotyczyć tylko niektórych transakcji, np. zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem.
Podstawa prawna
Rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).