Honorowym dawcą krwi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w stacji krwiodawstwa.

Karolina Kierod, konsultant podatkowy w spółce doradztwa podatkowego Piekielnik i Partnerzy, zwraca uwagę, że z perspektywy prawa cywilnego bezpłatne oddanie krwi stanowi darowiznę, którą – zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt pkt 9 lit. c ustawy o PIT (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – podatnik, będący honorowym dawcą krwi, może odliczyć od dochodu do określonej wysokości. Od dochodu może bowiem zostać odliczona kwota darowizny na cele krwiodawstwa w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew, określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 263, poz. 2625).

– Obecnie ekwiwalent ten wynosi 130 zł za 1 litr pobranej krwi, w związku z czym w celu ustalenia wartości przekazanej darowizny należy pomnożyć ilość faktycznie oddanej honorowo krwi przez 130 zł – radzi Karolina Kierod.

Według naszej rozmówczyni istotne jest to, że prawo do odliczenia od dochodu darowizny na cele krwiodawstwa przysługuje również tym podatnikom, którzy w danym roku podatkowym oddali honorowo osocze lub inny składnik krwi.

– Jednak również w takim przypadku wartość darowizny należy ustalić na podstawie wysokości ekwiwalentu za oddaną krew, tj. w wysokości 130 zł za 1 litr oddanego osocza lub innego składnika krwi – wyjaśnia Karolina Kierod.

Ekspert dodaje, że podatnik musi pamiętać o limicie darowizn podlegającym odliczeniu od dochodu. Łączna kwota odliczonych od dochodu darowizn (tj. darowizn na organizacje pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz krwiodawstwa) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu podatnika.

– Podatnikowi, któremu stacja krwiodawstwa wypłaciła ekwiwalent za pobraną krew (lub składnik krwi), nie przysługuje prawo do pomniejszenia dochodu o kwotę ekwiwalentu – ostrzega Karolina Kierom.

W takim przypadku nie dochodzi do przekazania darowizny (tj. nieodpłatnego pobrania krwi lub jej składnika).