Zgodnie z art. 7 typowej międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu, opartej na Modelowej Konwencji OECD (MK OECD), dochody z bezpośredniej działalności przedsiębiorstwa z jednego państwa na terytorium drugiego mogą być opodatkowane w tym drugim państwie, tylko gdy przedsiębiorstwo działa tam przez tzw. zakład. Kiedy powstanie zakład?
Artykuł 5 MK OECD definiuje to pojęcie, podając przykładowe formy tworzące zakład. Jednocześnie jednak art. 5 ust. 4 MK OECD określa sytuacje, w których – pomimo istnienia tzw. stałej placówki – nie powstaje zakład w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu.
Artykuł 5 ust. 4 MK OECD zawiera katalog czynności, które – pomimo wykonywania ich przez stałą placówkę – nie powodują powstania zakładu. Katalog ten obejmuje: (a) użytkowanie placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub dostarczania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; (b) utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub dostarczania; (c) utrzymywanie zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo; (d) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo zbierania informacji dla przedsiębiorstwa; (e) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym oraz (f) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek połączenia rodzajów działalności, o których mowa w punktach od (a) do (e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność stałej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy. Wspomniany przepis, skonstruowany na zasadzie tzw. negatywnych przesłanek, jest pomocny w określaniu, czy dana działalność powoduje powstanie zakładu, czy nie – a w konsekwencji – czy dana działalność może rodzić powstanie obowiązku podatkowego w danym państwie.