O zwrot może się ubiegać tylko ten podmiot, który 1 kwietnia 2011 r. był posiadaczem gospodarstwa rolnego. Wniosek wnosi się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu producenta. Zwrot będzie przyznany w formie decyzji w ciągu 30 dni.

Wzór wniosku jest zawarty w załączniku do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 maja 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 103, poz. 706). Do wniosku producent rolny musi załączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzającym datę złożenia wniosku. Zwrot podatku będzie wypłacany od 1 maja do 31 maja.