W Polsce olej napędowy opodatkowany jest podatkiem akcyzowym. Rolnikom przysługuje zwrot części zapłaconego podatku. Warunkiem jest, aby nabyty przez nich olej napędowy wykorzystywany był do produkcji rolnej. Przypomnijmy, że co do zasady za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Gospodarstwem rolnym jest natomiast obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Prawo zwrotu akcyzy przysługuje zatem posiadaczom gospodarstwa rolnego. Dodajmy jeszcze, że w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Zgoda taka wyrażana jest w składanym wniosku. Nie ma jednak zastosowania do współmałżonków.

Konieczny wniosek

Producent rolny, który zamierza skorzystać z prawa zwrotu akcyzy od zakupionego paliwa rolniczego, musi złożyć stosowny wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Składa się go do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy). Zwrot podatku przyznaje się za okres sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku.

Zgodnie z określoną procedurą wnioski składa się w dwóch terminach:

● od 1 marca do 31 marca producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września poprzedniego roku do końca lutego roku, w którym składany jest wniosek,

● od 1 września do 30 września producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 maja 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji (Dz.U. nr 103, poz. 706). Formularz wniosku dostępny jest na stronach www urzędów gmin i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin.

Kwota zwracanego podatku

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Kwotę zwrotu podatku ustala się natomiast jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu. Przypomnijmy, że limit zwrotu podatku w 2009 roku wynosi 73,10 zł na każdy hektar użytków rolnych. Jeśli więc rolnik posiada dwa hektary użytków rolnych, maksymalny zwrot podatku akcyzowego w jego przypadku może wynieść 146,20 zł.