Grupy VAT oraz likwidacja wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej mają ułatwić rozliczenia firm.
Posłowie PiS przedstawili wczoraj propozycje uproszczeń przepisów dla firm. Większość z nich dotyczy ułatwień w rozliczeniach VAT. Jednym z takich ułatwień, oczekiwanych przez przedsiębiorców jest dopuszczenie tworzenia grup podatkowych VAT. Funkcjonowanie w takiej grupie pozwoliłoby na rozliczanie VAT kilku podmiotom prawnym tak, jakby były jednym podatnikiem (dotyczy to podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie). Obecnie tworzenie grup podatkowych jest możliwe wyłącznie na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych.
Podstawą dla możliwości wprowadzenia grup VAT jest art. 11 Dyrektywy 2006/112. Stanowi on, że państwa członkowskie mogą uznać za jednego podatnika grupę odrębnych z punktu widzenia prawa podmiotów. Podmioty te powinny przy tym pozostawać w związkach o charakterze ekonomicznym, finansowym i organizacyjnym. Komisja Europejska wręcz zachęca do stosowania tego rozwiązania. Pozwala ono na obniżenie kosztów związanych z rozliczaniem VAT między podmiotami powiązanymi. Zamiast rozliczeń VAT kilku podmiotów dokonywane jest zbiorcze rozliczenie i składana jest jedna deklaracja.
Brak takich regulacji w polskim prawie, zdaniem posłów PiS skutkuje brakiem konkurencyjności polskiej gospodarki oraz niedostosowaniem do rynków europejskich. Tworzenie grup VAT sprzyja powstawaniu centrów usługowych pracujących dla podmiotów międzynarodowych. Przyciąga również nowych inwestorów, którzy tworzą miejsca pracy.
Innym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być likwidacja uciążliwego wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, jako warunku obniżenia podstawy opodatkowania, a w konsekwencji kwoty podatku należnego w przypadku udzielenia rabatu po wystawieniu faktury. Wymóg ten pomimo licznych nowelizacji, w dalszym ciągu istnieje w ustawie o VAT. Budzi on wątpliwości co do zgodności z prawem wspólnotowym, które nie zawiera takich ograniczeń. Uznaje się wręcz prawo do obniżenia obrotu o kwoty udzielonych rabatów również w sytuacji, gdy nie jest możliwe wystawienie faktury korygującej (wyrok ETS, C-317/94). W zeszłym roku do Trybunału Sprawiedliwości UE zostało skierowane zostało prejudycjalne w tej sprawie.
Inną propozycją jest doprecyzowanie w ustawie o VAT definicji działalności gospodarczej o oparciu o dorobek unijnego orzecznictwa. Przesłanką samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej ma być ponoszenie ekonomicznego ryzyka działalności oraz odpowiedzialności wobec osób trzecich, a także korzystanie z własnej organizacji lub infrastruktury.
Według PiS konieczna jest też zmiana sposobu liczenia terminu wymaganego na korektę deklaracji VAT. Przedsiębiorca miałby na to 5 lat od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Dziś okres ten liczy się od początku roku, w którym wystąpiło prawo do korekty. Zmiana pozwoli na wydłużenie czasu na obniżenie VAT.
Posłowie chcą również obniżenia do 50 zł lub całkowitego zniesienia opłaty skarbowej za wydanie potwierdzenie statusu czynnego podatnika VAT (obecnie jest to 170 zł).