Podmioty będące podatnikami CIT, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, do 31 marca muszą sporządzić sprawozdanie finansowe i złożyć zeznanie podatkowe.

Adam Misiński, biegły rewident, menedżer w KPMG, wyjaśnia, że sprawozdanie finansowe jest sporządzane na podstawie ewidencji księgowej. Ewidencja ta również powinna zapewnić dane do kalkulacji CIT. W trakcie procesu sporządzania sprawozdania następuje analiza, weryfikacja i porządkowanie tych danych. Często jest to powiązane z procesem badania sprawozdania finansowego przez audytora. Zatem terminowe przygotowanie sprawozdania finansowego powinno generalnie stworzyć warunki sprzyjające prawidłowemu wyliczeniu CIT. Data sporządzenia sprawozdania może mieć istotny wpływ na kalkulację CIT.

– W ustawie o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) prowadzono punkt graniczny, który decyduje o momencie rozpoznawania kosztów bezpośrednich, dających się przyporządkować do konkretnie osiąganych przychodów podatkowych – twierdzi nasz rozmówca.

Wyjaśnia również, że koszty bezpośrednie dotyczące danego roku, poniesione po jego zakończeniu do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego (jednak nie później niż do upływu terminu złożenia zeznania – tutaj 31 marca), należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów sprawozdawczego roku.

Adam Misiński przypomina, że sprawozdanie finansowe powinno być złożone we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Jeżeli podlegało ono badaniu, to należy również dołączyć opinię i raport sporządzony przez audytora.