Podatnik sprzedał swojemu kontrahentowi towary. Ten jednak nie zapłacił za dostarczone produkty.

– Czy mogę skorzystać z ulgi na złe długi – pyta pan Marian z Węgorzewa.

Ernest Frankowski, menedżer z Deloitte, wyjaśnia, że ulga na złe długi jest instrumentem pozwalającym skorygować VAT należny z tytułu sprzedaży. Jednak jej stosowanie jest ograniczone.

– Instrument ten dostępny jest wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży między podatnikami VAT. Nie można dokonać takiej korekty przy sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – zastrzega Ernest Frankowski.

Dodatkowo – jak wskazuje ekspert – w momencie dokonywania sprzedaży przyszły dłużnik nie może być objęty postępowaniem upadłościowym czy likwidacyjnym. Z kolei w momencie dokonywania korekty obie strony muszą mieć status tzw. podatnika VAT czynnego.

Piotr Wołkowicz, ekspert podatkowy w KPMG, dodaje, że konieczne jest także, aby nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona, przez co rozumie się stan, w którym od momentu upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze upłynęło co najmniej 180 dni. Jednocześnie, od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie może minąć więcej niż 2 lata, licząc od końca roku jej wystawienia.

– W celu skorzystania z ulgi na złe długi wierzyciel musi zawiadomić dłużnika o zamiarze skorygowania VAT w związku z brakiem płatności, posiadać dowód doręczenia dłużnikowi zawiadomienia i odczekać 14 dni od dnia otrzymania takiego zawiadomienia przez niesolidnego kontrahenta – podpowiada Piotr Wołkowicz.

Wyjaśnia też, że jeżeli w ciągu tych 14 dni należność nie zostanie uregulowana, wierzyciel może dokonać korekty VAT na bieżąco. W takim wypadku jest on jednak zobowiązany zawiadomić o korekcie swój urząd skarbowy oraz dłużnika.

Ernest Frankowski zauważa też, że ulga ma jeszcze wiele wymogów formalno-dokumentacyjnych związanych choćby z przedkładaniem odpowiednich informacji organowi podatkowemu.

Ekspert Deloitte radzi, aby o wszystkich tych wymogach pamiętać, stosując ulgę, tak aby korekta VAT z jej tytułu nie została zakwestionowana. Obecne przepisy o uldze na złe długi wydają się złożone, jednak warto pamiętać, że w przeszłości były one jeszcze bardziej nieprzyjazne. Przy ich obecnym kształcie coraz większej liczbie podatników udaje się z sukcesem z tej ulgi skorzystać.

180 dni to okres, który musi minąć od upływu terminu płatności, by skorzystać z ulgi na złe długi