PIT 2010: Diety otrzymywane z poszczególnych tytułów są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości określonej w przepisach.
Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) diety wypłacane podatnikom są zwolnione z PIT. Tomasz Rysiak, ekspert w Kancelarii Prawniczej Magnusson, podkreśla, że ze zwolnienia z podatku korzystają diety wypłacane za czas podróży służbowej pracownika oraz podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz na obszarze kraju.
– Dodatkowo ustawa o PIT przewiduje zwolnienie z podatku diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł – przypomina Tomasz Rysiak.