Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) diety wypłacane podatnikom są zwolnione z PIT. Tomasz Rysiak, ekspert w Kancelarii Prawniczej Magnusson, podkreśla, że ze zwolnienia z podatku korzystają diety wypłacane za czas podróży służbowej pracownika oraz podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz na obszarze kraju.

– Dodatkowo ustawa o PIT przewiduje zwolnienie z podatku diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł – przypomina Tomasz Rysiak.

Wskazuje również na istotne dla podatników zwolnienie z podatku części przychodów uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych z tytułu świadczenia pracy za granicą. Wysokość zwolnienia jest ograniczona do 30 proc. diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju za każdy dzień pobytu za granicą.

– Gdy wysokość diet uzyskanych przez podatnika przewyższa kwoty wskazane w ustawie o PIT, kwoty te stanowią przychód podatkowy podatnika – podkreśla Tomasz Rysiak.

W takim przypadku – jak dodaje nasz rozmówca – kwota diety przewyższająca wartości ustawowe powinna być wykazana w deklaracji rocznej jako przychód z tytułu prawnego, który był podstawą do wypłacenia takiej diety, np. dieta otrzymana z podróży służbowej wykonanej w ramach stosunku pracy powinna być rozliczana wspólnie z pozostałymi przychodami ze stosunku pracy.