Podatnik sprowadza z Rosji alkohol skażony całkowicie, który następnie sprzedaje w kraju.

– Czy muszę uzyskać zezwolenie, które uprawnia do zwolnienia z akcyzy – pyta pan Jerzy z Białegostoku.

Za alkohol skażony w odpowiedni sposób nie trzeba uiszczać akcyzy. Osoba, która chce uzyskać zwolnienie, musi stosować odpowiednie procedury ze względy na to, czy alkohol skażony jest całkowicie czy częściowo.

– Alkohol skażony całkowicie to alkohol etylowy skażony wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie UE, środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów unijnych – tłumaczy Wojciech Kotala, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater.

Środki te zostały określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 3199/93 z 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego, w tym zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Ekspert dodaje, że jeżeli taki alkohol został zaimportowany, nabyty wewnątrzwspólnotowo albo wyprodukowany na terytorium kraju, to obrót tym alkoholem nie wymaga już stosowania żadnych procedur akcyzowych, a zwolnienie działa niejako automatycznie.

Gdy przedmiotem dostaw jest alkohol skażony częściowo, to zwolnienie może być zastosowane tylko gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki. Po pierwsze alkohol musi być dostarczany ze składu podatkowego w Polsce do podmiotu zużywającego. Po drugie uzyskanie zwolnienia będzie możliwe, jeżeli jest zużywany przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający. Skażenie alkoholu następuje środkami określonymi przez ministra finansów spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2002 r. nr 31, poz. 353 z późn. zm.).

Ważne!

Dodatkowymi warunkami zastosowania zwolnienia w przypadku dostaw alkoholu częściowo skażonego ze składu podatkowego jest: objęcie alkoholu zabezpieczeniem akcyzowym, dołączenie dokumentu dostawy, prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych, przedstawienie pisemnego potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie akcyzy