Podatniczka posiadała przedsiębiorstwo zajmujące się importem. W wyniku kontroli urząd celny wykrył, że część sprowadzanych towarów nie przeszła odprawy celnej. Organ w drodze decyzji określił kwotę należności wynikającej z długu celnego. Podatniczka przekazała (w drodze umowy darowizny) przedsiębiorstwo mężowi, z którym ma rozdzielność majątkową.

– Czy urząd celny może dochodzić długu celnego z majątku męża – pyta pani Klara z Warszawy.

Do odpowiedzialności z tytułu długu celnego oraz odsetek stosuje się odpowiednio art. 29 oraz rozdziałów 14 i 15 działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Członek rodziny podatnika (również małżonek) odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej działalności. Zasady odpowiedzialności mają zastosowanie również do małżonków, którzy zawarli umowę o wyłączeniu wspólności majątkowej.

– Organ podatkowy, prowadząc postępowanie w zakresie odpowiedzialności małżonka, powinien ustalić wymiar majątkowych korzyści, jakie przypadły mu w związku z prowadzeniem działalności razem z podatnikiem – tłumaczy Anna Turska, konsultant w Domański Zakrzewski Palinka.

Przesłanką odpowiedzialności małżonka jest współdziałanie z podatnikiem w wykonywaniu działalności. Gdy przesłanka taka nie zostanie spełniona należy rozważyć odpowiedzialność małżonka podatniczki jako nabywcy przedsiębiorstwa. Nabywca odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach. Zakres tej odpowiedzialności ograniczony został do wartości nabytego przedsiębiorstwa.