Firma zapłaciła karę nałożoną przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

– Jak powinniśmy ją ująć w księgach rachunkowych – pyta pan Lucjan z Milanówka.

Małgorzata Okrasa, ekspert w FPA Group, twierdzi, że zapłacona kara nałożona przez PIP powinna zostać zaksięgowana w pozostałych kosztach operacyjnych na koncie zespołu 7. Kara ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych.

– Do ewidencji kosztów pośrednio związanych z działalnością operacyjną podmiotu służy konto 766 – Pozostałe koszty operacyjne – twierdzi nasza rozmówczyni.

Dodaje, że na tym koncie ewidencjonuje się przede wszystkim różnego rodzaju sankcje finansowe, opłaty związane z postępowaniami sądowymi, a w szczególności odszkodowania, kary umowne z tytułu dostaw robót i usług, kary i grzywny wymierzane podmiotowi w postępowaniach administracyjnych, karnych i karnych skarbowych.

Małgorzata Okrasa wyjaśnia również, że zapisy w księgach rachunkowych powinny być następujące: strona Wn konta 766 – Pozostałe koszty operacyjne, strona Ma konta 130 – Rachunek bieżący lub 220 – Rozrachunki publicznoprawne.