Brat podatnika, który jest jego opiekunem prawnym, może skorzystać z ulgi na dzieci.
Brat jest osobą pełnoletnią, ubezwłasnowolnioną, otrzymuje rentę. Czy z ulgi prorodzinnej skorzysta osoba, która jest opiekunem prawnym będącego na jej utrzymaniu brata?
Tak. Ulga przysługuje opiekunowi prawnemu utrzymującemu osoby bez względu na wiek, które otrzymywały rentę socjalną, w związku z wykonywaniem przez tych opiekunów ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego. Podatnik ma zatem prawo do ulgi.
Podstawa prawna
Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).