W Sejmie znajduje się poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, m.in. banków. Zakłada on, że podstawą opodatkowania byłaby suma aktywów wynikająca ze sprawozdania finansowego. Stawka podatku ma wynosić 0,39 proc. podstawy opodatkowania. Także Ministerstwo Finansów analizuje potencjalne korzyści i zagrożenia wynikające z możliwości wprowadzenia dodatkowego obciążenia na wybrane instytucje finansowe.

Resort w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20029) poinformował, że obserwuje inicjatywy podejmowane w innych państwach Unii Europejskiej oraz bierze czynny udział w pracach dotyczących wypracowania wspólnotowego rozwiązania w zakresie dodatkowych obciążeń banków.

W ocenie ministerstwa dla zabezpieczenia stabilności sektora finansowego, jak również wyeliminowania konieczności finansowania przez sektor publiczny działań pomocowych w przypadku wystąpienia problemów na rynkach finansowych, na uwagę zasługuje koncepcja prezentowana na forum unijnym, polegająca na utworzeniu specjalnego funduszu restrukturyzacyjnego finansowanego z dodatkowych zobowiązań nałożonych na sektor finansowy.

Resort poinformował również, że na obecnym etapie prac nad problematyką opodatkowania sektora bankowego nie jest możliwe wskazanie dokładnej stawki opodatkowania ani też określenie jego podstawy. W dyskusjach na forum unijnym oraz w rozwiązaniach przyjętych przez inne kraje pojawiają się następujące modele opodatkowania: suma bilansowa ogółem; suma bilansowa pomniejszona o fundusze własne, zabezpieczone depozyty oraz niektóre inne pozycje zobowiązań; wielkość depozytów; całkowity wymóg kapitałowy.