Gotówka, która została wypłacona z bankomatu, ale na dzień bilansowy nie została wpłacona do kasy, kwalifikuje się w księgach rachunkowych jako środki pieniężne w drodze.
Pracownik podjął gotówkę z bankomatu 30 grudnia 2010 r. i wpłacił ją do kasy dopiero 2 stycznia 2011 r.
– Jak należy ująć taką operację w sprawozdaniu finansowym – pyta pani Anna z Krakowa.
Małgorzata Okrasa, ekspert w FPA Group wyjaśnia, że w takiej sytuacji wypłacone środki traktuje się jako środki pieniężne w drodze.
Na dzień 30 grudnia na podstawie wyciągu bankowego pobraną gotówkę należy zaksięgować zapisem: strona Wn konta 139 – Środki pieniężne w drodze, strona Ma konta 130 – Rachunek bieżący. Z kolei przyjęcie do kasy gotówki pobranej z bankomatu – 2 stycznia ujmuje się: strona Wn konta 100 – Kasa, strona Ma konta – Środki pieniężne w drodze.
Ewidencję aktywów pieniężnych w drodze prowadzi się na koncie 139 – Środki pieniężne w drodze.
– Konto to służy do ewidencji księgowej środków pieniężnych znajdujących się między kasą i rachunkami bankowymi oraz rachunkami bankowymi, gdy rozchód z kasy lub rachunku bankowego dokonany został danego dnia, a wpływ na rachunek bankowy lub do kasy nastąpił w innym czasie – twierdzi nasza rozmówczyni.
Małgorzata Okrasa dodaje również, że środki pieniężne stanowią odrębną grupę krótkoterminowych aktywów finansowych zaliczanych w bilansie do inwestycji krótkoterminowych. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), środki pieniężne i inne aktywa pieniężne podlegają wykazaniu w aktywach bilansu w pozycji B.III.1 lit. c).
Środki pieniężne w bilansie
W bilansie środki pieniężne ujmuje się w aktywach z podziałem na:
● środki pieniężne w kasie i na rachunkach,
● inne środki pieniężne (w tym środki pieniężne w drodze),
● inne aktywa pieniężne.