Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi księgi rachunkowe muszą złożyć do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z zeznaniem podatkowym. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składa się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Ponieważ 30 kwietnia przypada w 2011 roku w sobotę, sprawozdania sporządzone za 2010 rok należy przekazać fiskusowi do 2 maja.

Tomasz Kociołek, biegły rewident, menedżer w PwC, podkreśla, że osoby fizyczne składające sprawozdanie powinny zwrócić szczególną uwagę na jego kompletność. Zgodnie z ustawą o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) powinno ono składać się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. W przypadku jednostek, których roczne sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości podlegają obowiązkowemu badaniu, sporządza się dodatkowo zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

– Jeśli sprawozdanie było badane przez biegłego rewidenta, to nie ma obowiązku składania jego opinii i raportu w urzędzie skarbowym – twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje, że odmiennie niż w przypadku podatników objętych przepisami ustawy o CIT nie ma także obowiązku dołączania do składanego sprawozdania uchwały o jego zatwierdzeniu przez właściciela.

Według Tomasza Kociołka przed złożeniem sprawozdania w urzędzie skarbowym należy też zwrócić uwagę, czy zostało one podpisane wraz z podaniem daty podpisu przez kierownika jednostki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własne ryzyko jest nim właściciel. Jeśli powierzył on prowadzenie ksiąg rachunkowych innej osobie lub biuru rachunkowemu w formie pisemnej, osoba ta lub przedstawiciel biura rachunkowego powinni również podpisać sprawozdanie finansowe.

Ważne!

Osoba fizyczna, która składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, nie ma obowiązku dołączania do niego opinii i raportu biegłego rewidenta, nawet gdy sprawozdanie podlegało badaniu