Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przypomniał, jakie skutki podatkowe wiążą się z połączeniem firm. W analizowanej przez izbie sprawie, planowane jest przejście pracowników w trybie art. 231 kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Według stołecznej izby artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

W konsekwencji obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), w tym obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 i rocznego obliczenia podatku PIT-40, jeśli pracownik złoży PIT-12 w ustawowym terminie, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników, przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. Te okoliczności powodują, że przejmujący pracowników pracodawca powinien kontynuować obowiązki płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2011 r. (nr IPPB2/415-1049/10-4/AS).