Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, kiedy umowa darowizny będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W analizowanej przez izbę sprawie siostra podatniczki jest właścicielką mieszkania stanowiącego odrębną własność. Lokal jest obciążony hipoteką kaucyjną do 140 156,10 zł. Siostra chce darować podatniczce to mieszkanie.

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu decyduje jej treść, a nie nazwa.

Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych, tj. w dniu zawarcia umowy darowizny, i ciąży na obdarowanym.

Jednak gdy umowa darowizny nie wiąże się z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań osoby darującej, to taka umowa darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

A zatem umowa darowizny będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Stawka podatku wyniesie 2 proc.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lutego 2011 r. (nr IPPB2/436-486/10-2/MZ).