W zeznaniu PIT za 2010 rok przedsiębiorcy odliczą od podatku ulgę za wyszkolenie uczniów.
W ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku i w latach wcześniejszych, w art. 27c zawarte były przepisy dotyczące korzystania z ulgi uczniowskiej, która przysługiwała osobom organizującym praktyczną naukę zawodu.
Jak tłumaczy nam Anna Raca z Izby Skarbowej w Szczecinie, ulga uczniowska polegała na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów, a przysługiwała podatnikom uzyskującym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wniosek o przyznanie ulgi uczniowskiej podatnik składał do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.
Od 1 stycznia 2004 r. ustawodawca uchylił art. 27c ustawy o PIT, czyli przepisy o uldze uczniowskiej.
– W zamian za likwidację ulgi uczniowskiej dokonano zmian w przepisach ustawy o systemie oświaty. Wprowadzono tam możliwość dofinansowania dla pracodawców kosztów poniesionych na kształcenie młodocianych pracowników. Dofinansowanie przyznaje, na wniosek pracodawcy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika – podkreśla Anna Raca.
Nasza rozmówczyni dodaje, że zgodnie z przepisami przejściowymi – art. 13 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 202, poz. 1956) – ustawodawca dał prawo kontynuowania dalszych odliczeń w ramach ulgi uczniowskiej tym podatnikom, którzy nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej przed 1 stycznia 2004 r., bądź zawarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy oraz rozpoczęli praktyczną naukę zawodu lub szkolenie w celu przygotowania zawodowego nie później niż w roku szkolnym 2003/2004.
– Z uwagi na długość okresu szkolenia uczniów, odpowiednio 24 lub 36 miesięcy, rok 2007 był ostatnim, w którym można było faktycznie skorzystać z kontynuowanych odliczeń od podatku dochodowego – wylicza Anna Raca.
W załączniku PIT/O składanym wraz z zeznaniami PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2010 rok ujęte zostało jeszcze odliczenie od podatku w postaci ulgi za wyszkolenie uczniów, jednak mogą z tej ulgi korzystać podatnicy, którym ulga uczniowska została przyznana na podstawie decyzji wydanej przez organ podatkowy. Odliczeniu z tego tytułu podlegają kwoty ulg przyznanych przed 1 stycznia 2006 r., które nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające 2006 rok, jak również kwoty ulg przyznanych na podstawie tych przepisów po 1 stycznia 2006 r.
1 stycznia 2004 r. z przepisów ustawy o PIT zniknęła ulga uczniowska