Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w 2010 roku – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 – należy składać do 2 maja. Wszystko dlatego, że 30 kwietnia to sobota.
Szczególne terminy dotyczą obcych rezydentów podatkowych (osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych za granicą), którzy osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub dochody kapitałowe i zamierzają opuścić terytorium RP przed terminem złożenia zeznania. Jak wyjaśniają nam eksperci z Izby Skarbowej w Olsztynie, takie osoby są zobowiązane złożyć zeznanie przed opuszczeniem Polski. Jeżeli jednak wybrały sposób opodatkowania wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko bądź zasady ogólne do opodatkowania dochodów, o których mowa w art. 29 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wówczas składają zeznanie w tym terminie i dołączają do niego certyfikat rezydencji dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
– Ponadto obcy rezydenci podatkowi uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej w Polsce na podstawie stosunku pracy, którzy są zobowiązani wpłacać zaliczki miesięczne, po przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania tych dochodów na terytorium RP, muszą w ciągu trzech miesięcy po przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową podatkową stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny podatek – przypominają specjaliści olsztyńskiej izby.
Dodają, że jeżeli zamierzają opuścić Polskę przed tym terminem, to są zobowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed opuszczeniem RP.
Zeznanie roczne można złożyć w siedzibie właściwego urzędu skarbowego bądź nadać w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska) albo złożyć w polskim urzędzie konsularnym.
– Najszybszym jednak sposobem złożenia zeznania rocznego, jest jego wysłanie przez internet w formie dokumentu elektronicznego, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – podpowiadają pracownicy Izby Skarbowej w Olsztynie.
Dowodem złożenia zeznania w formie elektronicznej jest urzędowe poświadczenie odbioru. Żołnierze oraz członkowie załogi statku morskiego mogą złożyć zeznania w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku. Z kolei osoby pozbawione wolności mogą złożyć zeznanie w administracji zakładu karnego, zaś osoby aresztowane – w administracji aresztu śledczego.
Ważne!
W 2011 r. wyznaczono dzień otwarty w urzędach skarbowych na 5 marca oraz ustalono pracującą sobotę 30 kwietnia