PIT 2010 - Podatnik, który zmienił zamieszkanie, zeznanie PIT za 2010 rok musi złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania na 31 grudnia ubiegłego roku.
Kwestię właściwości organów podatkowych regulują przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz rozporządzenia ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.
Jak podkreśla Tomasz Rysiak, ekspert w Kancelarii Prawniczej Magnusson, regułą jest, że jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego. Jednak w przepisach rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych minister finansów zdecydował się na wprowadzenie odmiennych reguł dla poszczególnych przypadków zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatników w trakcie roku podatkowego.
– Urzędem skarbowym właściwym miejscowo dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy miejscowo stał się urząd skarbowy inny niż dotychczasowy, jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego – dodaje Tomasz Rysiak.
Tym samy – jak wskazuje ekspert – w przypadku zmiany miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego deklarację podatkową należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku.
Analogiczna zasada ma zastosowanie do sytuacji, w której podatnik w trakcie roku podatkowego zamieszkał poza granicami Polski. W takim przypadku właściwym miejscowo urzędem skarbowym będzie urząd skarbowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski.
2 maja 2011 r. jest ostatnim dniem na złożenie PIT za 2010 rok