Podatnik, który musi dopłacić podatek dochodowy z PIT za 2010 rok, musi to zrobić do 2 maja 2011 r. Na zwrot nadpłaty urząd skarbowy ma trzy miesiące od otrzymania zeznania.
Zgodnie z Ordynacją podatkową (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku oraz kwotę podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej – przy czym dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nadpłata powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego.

Forma zwrotu

Jak podkreślają eksperci z Izby Skarbowej w Rzeszowie, w przypadku wykazania przez podatnika w zeznaniu podatkowym nadpłaty, a prawidłowość zeznania nie budzi wątpliwości, urząd dokonuje zwrotu nadpłaty podatnikowi, o ile nie zaliczy jej z urzędu na poczet:
● zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę,
● odsetek za zwłokę określonych w decyzji od niezapłaconych zaliczek,
● bieżących zobowiązań podatkowych lub na wniosek podatnika, na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Nasi rozmówcy z rzeszowskiej izby podkreślają, że zwrot nadpłaty następuje:
● na wskazany przez podatnika jego rachunek bankowy, gdy jest on obowiązany do posiadania rachunku bankowego,
● w gotówce, jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że zażąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy (który został podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP).
– Przed dokonaniem zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy podatnik ma prawo wskazać (pisemnie lub ustnie) wybraną przez siebie formę jej zwrotu (gotówka w kasie lub przekaz pocztowy) – podpowiadają pracownicy rzeszowskiej izby.
Dodają, że organ podatkowy uprawniony jest do badania zasadności zwrotu nadpłaty, zarówno pod względem samego jej istnienia, jak i wysokości.Zapłata PIT

Konieczność dopłaty podatku dochodowego wynikającego z zeznania powstaje, gdy wystąpi:
● dodatnia różnica między podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek, w tym również pobranych przez płatnika (wykazanych w PIT-36 i PIT-37) albo między podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek na podatek dochodowy wynikający z zeznania dotyczącego tzw. podatku liniowego (PIT-36L),
● należny podatek dochodowy wynikający z zeznania o uzyskanych dochodach z kapitałów pieniężnych, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika (PIT-38),
● należny podatek dochodowy wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39).
Obowiązek dopłaty może również powstać w przypadku doliczenia do podatku zwrotu uprzednio dokonanych odliczeń od podatku (PIT-36, PIT-36L,PIT-37).
– Termin rozliczenia podatku za 2010 r. oraz termin zapłaty podatku wynikającego z zeznania (również dopłaty podatku) upływa 2 maja 2011 r. – podpowiadają eksperci z Izby Skarbowej w Rzeszowie
Podatek wpłaca się na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce.
Zapłata podatku przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Pozostali podatnicy, w tym mikroprzedsiębiorcy, mogą dokonać wpłaty podatku gotówką, co niewyklucza możliwości jego wpłaty także przelewem.
Podatek wynikający z zeznania niezapłacony w terminie jest zaległością, od której podatnik zobowiązany jest wpłacić samodzielnie naliczone odsetki za zwłokę. Aktualna stawka odsetek wynosi 12,5 proc. w stosunku rocznym. W przypadku braku wpłaty kwoty podatku w obowiązującym terminie lub wpłat podatku w niepełnej wysokości powstanie zaległość podatkowa wymagana wraz z odsetkami za zwłokę, która podlega egzekucji administracyjnej. Ponadto brak wpłaty deklarowanego podatku w pewnych przypadkach może stanowić wykroczenie skarbowe, sankcjonowane mandatem karnym lub karą grzywny.
Ważne!
Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego