Podatniczka, będąc osobą niepełnosprawną z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, kupiła materac rehabilitacyjny.

– Czy mogę ten wydatek uwzględnić w zeznaniu PIT – pyta pani Maria z Zielonej Góry.

Za wydatki rehabilitacyjne, które można odliczyć od dochodu, uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

● orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub

● decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

● orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Odliczenie może być dokonane również, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.

Podatnik w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć od dochodu wyłącznie wydatki na zakup sprzętu, urządzeń indywidualnego przeznaczenia – niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Określenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że można zaliczyć do nich wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności. Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać właściwości leczniczo-rehabilitacyjne lub ułatwiać tej osobie, ze względu na jej niepełnosprawność, wykonywanie czynności życiowych.

Skoro podatniczka jest osobą niepełnosprawną, posiadającą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym, to będzie przysługiwało jej uprawnienie do odliczenia od dochodu wydatku na zakup materaca, pod warunkiem że materac ten spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego. Pomocnym do udowodnienia, że nabyty towar jest indywidualnym sprzętem niezbędnym w rehabilitacji, jest posiadanie wystawionego przez lekarza specjalistę zaświadczenia, że materac należy stosować w związku z niepełnosprawnością. Takie stanowisko potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 14 stycznia 2011 r. (nr IBPBII/1/415-990/10/ŚS).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).