Składając zeznanie za 2010 rok, podatnik może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Ujęcie składek ZUS, tj. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika, w rocznym zeznaniu zależy od źródeł przychodów, z jakich się rozliczamy.

Sposób rozliczeń

Z informacji przekazanych nam przez pracowników Izby Skarbowej w Kielcach wynika, że jeżeli w roku podatkowym uzyskaliśmy dochód opodatkowany według skali (np. z umowy o pracę, zlecenia, działalności wykonywanej osobiście), to składki na ubezpieczenie społeczne odliczymy w zeznaniu dotyczącym tych przychodów, tj. w PIT-37 w poz. 93 i 94. Najczęściej w takim przypadku od płatnika otrzymujemy na PIT-11 informację na temat składek potrąconych z wynagrodzenia przez płatnika i podlegających odliczeniu od dochodu. Wówczas kwotę tych składek należy wpisać do zeznania rocznego w rubryce dotyczącej odliczeń od dochodu.
– W przypadku składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bezpośrednio przez podatnika zasady odliczania są podobne, przy czym wysokość zapłaconych składek wynika z ewidencji prowadzonej przez podatnika (potwierdzenia przelewów składek) – wyjaśniają pracownicy kieleckiej izby.
W zeznaniu rocznym podatnicy dokonają tych odliczeń, wypełniając w PIT-36 poz. 139 i 140, a w PIT-36L poz. 35.
Kwotę wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, a kwota odliczanych składek na ubezpieczenia społeczne nie może przekroczyć kwoty naszego dochodu.

Ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu rocznym podatnik odliczy od podatku. Eksperci Izby Skarbowej w Kielcach podkreślają, że odliczeniu podlegają:
1) składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
a) opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami tej ustawy,
b) pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (kwotę pobranych przez płatnika i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne płatnik wykazuje w poz. 78 informacji PIT-11 oraz w poz. 38 PIT-40A i PIT-11A),
2) składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej.
– Podatnicy sporządzający PIT-37 kwotę składki zdrowotnej odliczą w poz. 110 i 111 tego zeznania. Natomiast w zeznaniu PIT-36 odliczeń tych dokonamy w poz. 176 i 177 w, a w zeznaniu PIT-36L w poz. 50 – podpowiadają specjaliści kieleckiej izby.
Przypominają także, że kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki (dotyczy to zarówno składek krajowych, jak i zagranicznych).
Kwotę wydatków z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, a odliczenie wykazane w zeznaniu z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może przekroczyć kwoty, od której jest odliczane.