Prawo do nakładania mandatów karnych za wykroczenia skarbowe utracą np. policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej. Mandatu nie będą mogli nałożyć również upoważnieni pracownicy urzędów celnych. Kompetencje do nakładania mandatów karnych za wykroczenia ograniczono do upoważnionych pracowników urzędu skarbowego, funkcjonariuszy celnych oraz inspektorów kontroli skarbowej.

Dalsze zmiany związane są z usunięciem przepisów regulujących postępowanie mandatowe odnośnie do przepadku przedmiotów.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość zapłaty grzywny bezpośrednio po jej nałożeniu, w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej (pod warunkiem że np. funkcjonariusz ją nakładający jest wyposażony w urządzenie służące do autoryzacji takich transakcji). Funkcjonariuszy zobowiązano też do pouczenia sprawców o sposobach uiszczenia grzywny oraz o wysokości pobieranych opłat i prowizji w przypadku płatności kartą.

Dotychczasowe dwa wzory formularzy służące do nakładania grzywien zostaną zastąpione jednym, do którego ma być wpisywany również numer legitymacji służbowej (ew. numer identyfikacyjny) funkcjonariusza. Na blankiecie będzie także wzmianka o sposobie uiszczenia grzywny – w tym za pomocą karty. Dotychczasowe formularze będzie można stosować do końca czerwca 2012 r.

Zmiany te wynikają z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe (Dz.U. nr 94, poz. 552).

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 25 maja 2011 r.

2772 zł wynosi grzywna nakładana mandatem karnym za wykroczenie skarbowe