Skład podatkowy to miejsce, w którym wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane lub przeładowywane. Jest to również miejsce, gdzie stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy.
Jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego
Aby móc prowadzić skład podatkowy, należy uzyskać zezwolenie od organów celnych. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek. Zezwolenie jest decyzją administracyjną. Jest ono wydane na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieoznaczony.
Składając wniosek, warto postarać się, by zawierał wszystkie istne elementy, czyli: dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej. Należy również dokładnie określić rodzaj i zakres działalności, która będzie prowadzona w składzie podatkowym, jak również wskazać planową lokalizację składu podatkowego, proponowane zabezpieczenie akcyzowe oraz liczby już prowadzonych przez podmiot składów podatkowych.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak założyć skład podatkowy.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:- Kto uzyska zezwolenie od organów celnych na prowadzenie składu- Kiedy naczelnik urzędu celnego rozpatrzy wniosek negatywnie- Jakie obowiązki ma przedsiębiorca składający wniosek