Odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie przesyłki trzeba opodatkować.
Istotą zwolnień od opodatkowania dochodów z tytułu odszkodowań jest przyjęcie przez ustawodawcę, że w niektórych przypadkach otrzymanie odszkodowania nie wiąże się dla podatnika z otrzymaniem faktycznego przychodu. Przychód podatkowy to przysporzenie zwiększające aktywa lub zmniejszające pasywa. W przypadku zaś gdy dane odszkodowanie ma na celu wyrównanie podatnikowi poniesionego uszczerbku wskutek powstania szkody na jego majątku lub osobie, to trudno mówić, że otrzymanie odszkodowania wiąże się z faktycznym przysporzeniem u tego podatnika.
Z tych względów nie są zwolnione z podatku odszkodowania otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie są też zwolnione z podatku dochodowego odszkodowania umowne. Odszkodowania umowne pełnią bowiem najczęściej rolę kar umownych, które zbliżone są do odsetek za opóźnienie. Oceniając według wskazanych kryteriów odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie przesyłki, należy stwierdzić, że nie spełnia ono warunków do zwolnienia z podatku, gdyż jest to typowe umowne odszkodowanie.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).