Jak przypomina Jarosław Ziółkowski, starszy konsultant podatkowy w Independent Tax Advisers, roczną informację o pobranym i wpłaconym zryczałtowanym podatku dochodowym składa się na druku PIT-8AR do końca stycznia roku następującego po roku podatkowy, w którym nastąpiła wypłata.

Właściwym urzędem skarbowym jest urząd ustalony według miejsca zamieszkania płatnika (w przypadku osób fizycznych) albo według miejsca siedziby (w przypadku np. spółek kapitałowych).

W deklaracji wykazać należy kwoty pobranego podatku za poszczególne miesiące 2011 r. Jeśli chodzi o przychody kapitałowe, będzie to podatek od odsetek od pożyczek i dyskonta od papierów wartościowych, odsetek z rachunków bankowych, podatek od wypłaconych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, zbycia prawa poboru akcji, a także podatek od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Niektórzy przedsiębiorcy mogą nie zdawać sobie jednak sprawy z tego, że jeśli pożyczyli pieniądze od osoby prywatnej na prowadzenie działalności, to wypłacając tej osobie odsetki od pożyczki, powinni byli pobrać 19-proc. podatek. W takim przypadku pełnią funkcję płatnika.

Kwotę tego podatku przekazuje się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W deklaracji rocznej PIT-8AR powinni wykazać zbiorcze kwoty pobranego w ciągu roku podatku

W formularzu tym płatnicy wpisują również kwotę wynagrodzenia za terminowy pobór (jest to 0,3 proc. kwoty podatku), którą mogli potrącić, odprowadzając podatek na rachunek urzędu skarbowego.

W deklaracji PIT-8AR wykazuje się podatek pobrany od:
● wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych,
świadczeń otrzymanych przez byłych emerytów i rencistów,
● świadczeń otrzymanych przez byłych funkcjonariuszy służb mundurowych,
● przychodów kapitałowych,
● kwot wypłaconych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego,
● należności osób zagranicznych (m.in. odsetki, prawa autorskie, usługi doradcze),
● odszkodowań dla żołnierzy służby zawodowej za skrócenie okresu wypowiedzenia.