MARCIN SZYMANKIEWICZ

konsultant podatkowy BDO Numerica

Tak

Właściwe wydaje się rozliczenie podatku naliczonego wynikającego z obu faktur korygujących.

Zakładam, iż rozlicza się pan na zasadach ogólnych oraz że przysługuje panu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z pierwotnej faktury w grudniu.

Fakturę korygującą wystawia się m.in. w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Nabywca otrzymujący fakturę korygującą:

1) jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego;

2) jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.

Obowiązku zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w pkt 2, nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której korekta dotyczy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymania przez nabywcę faktury korygującej zmniejszającej kwotę podatku naliczonego jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał. W pana przypadku faktura korygująca z 31 grudnia zmniejsza podatek naliczony, zgodnie więc z tą zasadą powinien pan zmniejszyć podatek naliczony, a w konsekwencji ująć tę fakturę korygującą w rozliczeniu grudnia 2007 r. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż takiego obowiązku nie ma, jeżeli nabywca nie rozliczył podatku określonego w fakturze, której korekta dotyczy. Podkreślić tutaj należy, iż prawodawca posłużył się terminem nie rozliczył, a nie terminem - nie przysługiwało prawo do odliczenia, można więc twierdzić, iż chodzi tutaj o stan faktyczny. Zauważyć tutaj należy, iż w przypadku faktur podwyższających podatek naliczony nabywca otrzymujący fakturę korygującą (lub jej duplikat) jest uprawniony, a nie obowiązany do rozliczenia faktury korygującej (jej duplikatu) w miesiącu otrzymania faktury.

W pana przypadku można byłoby twierdzić, iż korekta z 31 grudnia odnosi się do podatku naliczonego wykazanego w duplikacie faktury korygującej z 10 grudnia. Jeżeli więc nie rozliczyłby pan podatku naliczonego z duplikatu faktury korygującej z 10 grudnia, to można byłoby za usprawiedliwiony uznać pogląd, iż nie jest pan obowiązany do pomniejszenia podatku naliczonego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury korygującej z 31 grudnia.

Właściwsze wydaje się jednak rozliczenie podatku naliczonego wynikającego z obu faktur korygujących.

(KK)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 86, art. 88, art. 90, art. 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).