Polska objęta jest procedurą nadmiernego deficytu i zgodnie z rekomendacją Rady Ecofin (z 7 lipca 2009 r.) jesteśmy zobowiązani do korekty deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3 proc. PKB do 2012 r. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19814), obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. nowelizacja ustawy o finansach publicznych zdefiniowała tzw. wydatkową regułę dyscyplinującą ograniczającą wzrost wydatków elastycznych budżetu państwa i nowych wydatków wymaganych ustawowo do maksymalnie 1 pkt proc. ponad stopę inflacji. Do rozwiązań obniżających poziom długu publicznego oraz kosztów jego obsługi należy także zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa. W tym celu wprowadzono obowiązek lokowania wolnych środków wybranych jednostek sektora finansów publicznych w formie depozytu prowadzonego przez ministra finansów lub też oddawanie w zarządzanie wolnych środków stanowiących aktywa finansowe Skarbu Państwa oraz możliwości takiego lokowania w przypadku innych jednostek sektora.

Wydatkowa reguła dyscyplinująca będzie obowiązywać do momentu wydania przez Radę Ecofin decyzji o uchyleniu procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Jak podkreśliło ministerstwo, budżet państwa na 2011 r. został przygotowany już przy zastosowaniu wydatkowej reguły dyscyplinującej, dzięki czemu rząd miał możliwość zapobiec znacznemu zwiększeniu tzw. wydatków elastycznych już w 2011 r. Zamrożony został też fundusz wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.