Ulga rehabilitacyjna w PIT jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych i tych, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Ulga ta polega na odliczaniu od dochodu poniesionych w roku podatkowym wydatków na cele związane z rehabilitacją oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Jednym z wydatków wymienionych w tym katalogu są wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

W interpretacjach organów podatkowych czytamy, że określenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne mające cechy sprzętu, urządzeń czy narzędzi o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności.

Oznacza to, że taki sprzęt musi mieć określone właściwości.

Z uregulowań zawartych w cytowanych przepisach wynika zatem, że:

● osoba niepełnosprawna powinna ponieść wydatek na zakup lub naprawę sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych,

● pomiędzy rodzajem nabytego sprzętu a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek,

● zakupiony sprzęt musi być wykorzystywany (używany) w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu i ułatwiać wykonywanie czynności życiowych,

● cechą zakupionego sprzętu musi być jego indywidualny charakter.

Jeżeli wydatek poniesiony na sprzęt przez podatnika spełnia te cechy, może być on uwzględniony w rocznym zeznaniu podatkowym.

Trzeba przy tym pamiętać, że uwzględniając ulgę rehabilitacyjną w rocznym PIT, do zeznania podatkowego trzeba dołączyć załącznik PIT/O.

PRZYKŁAD

Wydatek na łóżko rehabilitacyjne odliczany od dochodu

Podatnik od 1996 r. leczy się u lekarza specjalisty w związku z chorobą kręgosłupa. Posiada orzeczenie o zaliczeniu do III grupy inwalidztwa. Kupił na raty łóżko Ceragem (ortopedyczno-rehabilitacyjne). Czy wydatek ten może odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Osobie, która ma III grupę inwalidzką (lekki stopień niepełnosprawności) przyznaną na stałe lub orzeczoną na czas, w którym dokonano zakupu, przysługuje uprawnienie do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatku na zakup łóżka rehabilitacyjnego, które spełnia wymogi sprzętu rehabilitacyjnego.

Odliczenie to przysługuje osobie fizycznej, która jest uznana za osobę niepełnosprawną, w wysokości faktycznie przez nią poniesionej, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania. Wydatek ten podlega odliczeniu w roku, w którym został poniesiony. Wysokość wydatku ustala się na podstawie dokumentów, z których wynika, kto i kiedy poniósł wydatek, w jakiej wysokości i na jaki cel.