STAN FAKTYCZNY

Podatnik zaskarżył decyzję dotyczącą VAT za 2003 rok. Jednocześnie wystąpił do sądu o wstrzymanie jej wykonania. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że z uwagi na wielkość dochodów oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej wyegzekwowanie określonej w decyzji zaległości podatkowej wraz z kosztami postępowania egzekucyjnego skutkować będzie ograniczeniem lub zawieszeniem, a być może nawet eliminacją skarżącej z obrotu gospodarczego.

UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie uwzględnił jednak wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji. Jak zauważył sąd, wniesienie skargi nie powoduje automatycznie wstrzymania wykonania aktu lub czynności. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu. Co do zasady powodem wstrzymania jest niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu ma charakter wyjątkowy, a jego warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia przesłanek ustawowych. Inicjatywa do uprawdopodobnienia w dostatecznym stopniu okoliczności stanowiących o zasadności wniosku przysługuje wnioskodawcy.

Jak zauważył sąd, obowiązek uregulowania zaległości podatkowych w każdym przypadku, niezależnie od zamożności podatnika, łączy się z obniżeniem jego dochodu. Nie oznacza to jednak automatycznie powstania szkody, i to znacznych rozmiarów, lub trudnych do odwrócenia skutków, którym zapobiec może wstrzymanie wykonalności zaskarżonego aktu. Na gruncie art. 61 par. 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pojęcie szkoda (majątkowa, jak też niemajątkowa) oznacza taką stratę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Gdy kwestionowana w skardze decyzja nakłada na stronę obowiązek zapłaty określonej sumy pieniędzy, nie może być mowy o szkodzie w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, gdyż w razie uwzględnienia skargi kwota ta będzie podlegała zwrotowi.

Wykonanie jakiejkolwiek decyzji określającej zobowiązanie podatkowe ma dla jej adresata niekorzystne konsekwencje w postaci ubytku w majątku podatnika. Jednakże przepis pozwalający na wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wymaga wykazania niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody znacznej. To znaczy większej niż przeciętnie wywoływana wykonaniem decyzji tego rodzaju oraz skutków trudnych do odwrócenia, to jest takich, gdzie powrót do stanu poprzedniego będzie niemożliwy lub będzie wymagał znacznych środków. Sąd podkreślił też, że niebezpieczeństwo wyrządzenia, w wyniku wykonania zaskarżonej decyzji, znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie może stanowić czysto hipotetycznej ewentualności, lecz musi stanowić realne i wymierne zagrożenie.

Postanowienie WSA w Łodzi z 17 października 2007 r., niepublikowane

SYGN. AKT ISA/Łd 1132/07

ALEKSANDRA TARKA