Aby w 2011 r. firma audytorska została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań, musi złożyć komplet dokumentów i zapłacić 500 zł.
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) określiła wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2011 r. na 500 zł.
Maciej Chorostkowski, biegły rewident z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR), wyjaśnia, że rada dokonuje wpisu podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na wniosek, zawierający udokumentowane dane. Konieczne jest również oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności, podpisane przez członków zarządu, a w przypadku braku zarządu, przez właścicieli lub wspólników oraz po wniesieniu opłaty.
Komplet dokumentów składa się (przesyła pocztą) w biurze KIBR, gdzie zostaje zweryfikowany pod względem kompletności i prawidłowości.
– Prawidłowe i kompletne wnioski wraz z dokumentami przedstawiane są komisji ds. ewidencji w celu wstępnej akceptacji do zarekomendowania KRBR – twierdzi nasz rozmówca.
Dodaje, że na posiedzeniu KRBR przewodniczący komisji ds. ewidencji przedstawia wnioski o wpis podmiotów na listę. Rada, po zaakceptowaniu wniosku, podejmuje uchwały (oddzielna uchwała dla każdego podmiotu) o wpisie podmiotów na listę, które – po podpisaniu przez prezesa KRBR – doręczane są Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.
Maciej Chorostkowski przypomina, że wpis na listę uważa się za dokonany, jeżeli KNA nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Po uprawomocnieniu się uchwały dane podmiotu zamieszczane są na publicznej liście dostępnej na stronie internetowej KIBR (www.kibr. org.pl).