Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz innych ustaw. Celem zaproponowanych zmian jest m.in. dostosowanie systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej do obecnej ustawy o finansach publicznych.

Resort proponuje m.in. poszerzyć krąg osób podlegających odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej.

Dotychczas odpowiedzialności nie ponosili np. pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, chyba że kierownik powierzył im określone zadania na piśmie. Ministerstwo proponuje natomiast, aby pracownicy, na których ustawy nakładają określone obowiązki, podlegali odpowiedzialności. Nowy przepis obejmowałby więc np. głównych księgowych.

Resort proponuje też zaostrzyć kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dotychczas komisje orzekające i Główna Komisja Orzekająca dość często orzekały o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny, ale odstępowały od wymierzenia kary.

Projekt zakłada ograniczenie stosowania tego środka przez komisje, a także zaostrzenie pozostałych kar (nagana, kary pieniężne). Z projektu wynika, że poważniejsze kary, takie jak nagana, będą wymierzane za najczęstsze naruszenia dyscypliny finansowej (np. udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem niewłaściwego trybu).

Co więcej, Ministerstwo Finansów proponuje, aby kary uwzględniały stopień szkodliwości naruszenia finansów publicznych (rażące, znaczne, o nieznacznym stopniu szkodliwości).

Wyjaśnijmy, że podobny projekt resort prezentował już w połowie 2010 r., jednak nie został on przyjęty nawet przez rząd.